Varning! Vi har blivit uppmärksammade på meddelanden i sociala medier från personer som utger sig för att vara rekryterare hos Adecco. Dessa personer har inget samröre med Adecco. Blockera eller anmäl gärna dessa konton. Alla lediga tjänster hittar du som vanligt här på vår hemsida.

Social Hållbarhet

Vi hjälper dig rekrytera inkluderande och fördomsfritt

Lediga jobb Jag söker medarbetare

Social hållbarhet

Adecco Group drivs av ett starkt syfte - att skapa Framtidens jobb. För alla. Idag. Det ligger alltså i vårt DNA att proaktivt förbättra och stärka individ och arbetsgivares kompetensbehov oavsett behov och fas i livet. För att det ska vara möjligt måste vi arbeta hållbart.

Mångfald och inkludering är ett prioriterat område för oss och social hållbarhet är därför en del av vår affärsmodell.

Adecco Group har följande hållbarhetsmål som är direkt kopplade till FN:s globala hållbarhetsmål:

• Skapa en positiv, respektfull, inkluderande och hälsosam arbetsmiljö (UN SDGs 5)

• Möjliggöra att varje individs potential tillvaratas och säkerställer individers anställningsbarhet (UN SDGs 8)

• Aktivt driva sociala frågor för att öka tryggheten på arbetsmarknaden och möjligheten till re/up-skilling (UN SDGs 10)


Några exempel på hur Adecco arbetar med att säkerställa social hållbarhet i arbetslivet:

• Vi hjälper arbetsgivare att säkerställa och förstärka mångfald och inkludering i organisationer via rekrytering och inhyrning av personal.

• Vi säkerställer att befintlig kompetens rustas inför framtiden och möjliggör samtidigt för personer som idag står utanför arbetsmarknaden en chans att skaffa sig erfarenhet.

• Vi verkar för up-skilling och re-skilling.

”Inkludering, jämställdhet och mångfald är några av vår tids viktigaste frågor. I ett samhälle där människor känner sig inkluderande skapas tillit och förtroende. Organisationer som präglas av mångfald och olika erfarenheter blir både starka och framgångsrika.”

Malin Persson

CHIEF EXECUTIVE OFFICER, ADECCO GROUP SWEDEN

Mångfald och inkludering på Jobbfestivalen 2022

Lyssna på vår VD Malin Persson när hon talar om vikten av mångfald och inkludering från Jobbfestivalen i Kungsträdgården 2022.

Vad är mångfald och inkludering?

Mångfald och inkludering handlar om att alla ska få samma möjligheter och kunna förvänta samma behandling oavsett hur man ser ut, pratar och vilken bakgrund man har. Detta bygger på den för oss självklara principen om alla människors lika värde och rätt till lika behandling.

Adeccos mångfaldsarbete omfattar inkludering på alla områden, däribland ålder, funktionsvariation, etnicitet, kön och könsöverskridande identitet, socioekonomisk bakgrund, trostillhörighet och sexuell läggning.


Varför är mångfald & inkludering viktigt?

Genom att arbeta med mångfald, inkludering och aktivt öka underrepresenterade gruppers representation på olika nivåer inom organisationen får vi ett läge där vi i högre utsträckning utnyttjar den kompetens och potential som finns i hela organisationen.

Genom att arbeta för att en mångfald av perspektiv ska få genomsyra organisationen gör vi det lättare att nå ut till nya kunder och kulturer, både inom landet och på nya marknader utomlands. Med nya perspektiv på alla nivåer ökar möjligheterna för att nya lösningar hittas på problem och att förändringar på marknaden och i samhället uppfattas snabbare. Resultatet blir en organisation som är mer konkurrenskraftig, resilient i kriser och redo för framtidens utmaningar.


Konkurrenskraft, risk och resiliens

Företag med starkt mångfaldsfokus har bättre lönsamhet och resiliens i kriser i förhållande till aktörer som brister i mångfaldsarbetet. För aktörer i en komplex miljö som måste vara innovativa blir mångfald och inkludering extra viktigt då den mångfald av perspektiv som kommer från ett framgångsrikt mångfaldsarbete bidrar till att beslut blir mer avvägda och nya idéer och innovationer skapas.

Förutom de fördelar för företaget som mångfald bidrar med riskerar bristande agerande inom detta område att leda till att skada företagets anseende hos viktiga intressenter och försvåra relationer. Kraven på ESG-redovisning ökar kontinuerligt där inkludering och mångfald utgör en viktig del.

Det räcker inte att bara ha en kvantitativt mångfaldig organisation. Organisationen behöver arbeta med inkludering för att lyckas attrahera, behålla och ta vara på medarbetarnas olika perspektiv och kompetens, för att uppnå de positiva effekterna som kommer med mångfald. Görs inte dessa riskerar tunnelseende och grupptänkande leda till att förändringar missas och att relationer försvåras, med allt från potentiella investerare till kunder och regulativa organisationer.


Lönsammare och attraktivare för investerare

Då företag med en stark mångfaldsagenda och en inkluderande kultur både tenderar att prestera bättre ekonomiskt samt vara mer resilient under kriser finns det många fördelar för investerare. Mångfald och inkludering där det finns kvinnlig representation i ledarskapet leder också till att organisationer tar mindre onödiga risker då en mångfald av perspektiv leder till mer balanserade beslut.

Rapportering av social hållbarhet där mångfald och inkludering ingår blir fortsatt viktigare för investerare då företag med välutvecklad ESG rapportering kontinuerligt presterat bättre på aktiemarknaden än konkurrenterna. Under de senaste åren ser vi att investerare kontinuerligt ställt högre krav på mångfald samtidigt som kraven på utförlig ESG rapportering ökat vilket gör att detta arbete bara blir viktigare för listade organisationer.

Sverige för UNHCR Logo

”Adecco Group Sverige stöttar ungas utbildning genom Sverige för UNHCR.”

Rekrytera rätt

Vi ser till att ditt företag kan växa med rätt medarbetare, samtidigt som ni kan fokusera på er verksamhet. Vi är experter på rekrytering och har lång erfarenhet av att hjälpa företag växa.

Plug and play

När du rekryterar med hjälp av oss får du en startklar kandidat. Vi säkerställer att personen kommer att passa in i er verksamhet och för den position som ni vill fylla.

Talanger

Vi arbetar dagligen med att utöka vårt närverk av talanger inom flera branscher. På så vis behöver du aldrig kompromissa med färdigheter eller kompetens när du anlitar oss som rekryterare.

Så gör vi

Säkerställer breddad kompetensbas
Adecco använder sig av mångsidiga rekryteringskanaler och nätverk för att inkludera alla målgrupper och på så sätt skapa en mångfald och inkludering. För att nå ut till alla kandidater krävs ett inkluderande budskap och språk i kommunikationen med dessa. Vi arbetar aktivt med att skapa inkluderande budskap och använder ett medvetet inkluderande språk.

Rättvis rekryteringsprocess
Vi arbetar för att rekrytera på kandidaternas potential. Under processen använder vi ofta tester som prescreening där kandidatens resultat automatiskt matchas mot uppsatt kompetensprofil och poängsätts anonymt. Kandidater med bäst matchning kan därefter tas vidare i processen baserat på detta. I våra kompetensbaserade intervjuer fokuserar vi på att kartlägga kandidatens kompetens, potential och de kunskaper som krävs för arbetsuppgiften.

Likvärdiga urval
Vi tillämpar en kompetensbaserad rekryteringsmetodik. All rekrytering hos oss baseras på de kompetenser som valts ut som viktigast för uppdraget. Med kompetens menar vi de förmågor, färdigheter och förhållningssätt vi alla använder för att åstadkomma resultat på jobbet, tillsammans med underliggande dimensioner som är relaterade till både analytisk förmåga och personlighet. Det stöder såväl mångfald och inkludering som kvalitet: ju fler perspektiv, infallsvinklar och idéer som ryms i en organisation, desto bättre beslut tas. Vi hittar bättre lösningar som även blir hållbara över tid.

En äldre dam

Kontakta oss!

Behöver ditt företag nya medarbetare? Oavsett om du behöver hyra in eller anställa hittar vi rätt person för jobbet. Kontakta oss så berättar vi mer.

Om du söker jobb så hänvisar vi dig till våra lediga jobb eftersom vi inte har möjlighet att svara på jobbansökningar via detta formulär. Om du har andra frågor som jobbsökande, kontakta oss på info@adecco.se.

Behöver du personal?

Vi svarar inom 2 timmar! *

Ange ditt behov:


*Gäller vardagar 8.00-15.00, därefter senast klockan 10.00 nästkommande arbetsdag.

Genom att skicka in formuläret så accepterar du våra villkor kring GDPR.

Detta formulär riktar sig endast mot företag.

GDPR Villkor

Genom att du trycker på skicka-knappen nedan samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter för försäljningsändamål.

Om kontakten leder till försäljning kan dina personuppgifter komma att behandlas för att fullgöra kundavtalet. Gallring av dessa personuppgifter sker enligt av Adecco fastställd rutin när ändamålen(t) upphör eller får anses upphöra.

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Återkallande sker enklast genom att du kontaktar oss på gdpr@adecco.se

Återkallandet av samtycket påverkar inte lagligheten av behandling som grundar sig på samtycke, innan detta återkallas. Ett återkallande påverkar inte heller Adeccos möjlighet att behandla dina personuppgifter för att fullgöra kundavtalet.

Tillbaka

Tack för er förfrågan!

Vi hör av oss till er så fort vi kan.

Copyright © Adecco Sweden